Menu
Yazı boyutu Font küçült Font büyüt
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

CE 500 İleri Mühendislik Matematiği (3-0) 3

Lineer diferansiyel denklemler; Laplace dönü_ümü; do_rusal olmayan diferansiyel denklemler; vektör uzayları; lineer denklem sistemleri ve matrisler; Fourier dönü_ümleri ve kısmi diferansiyel denklemler; dalga denklemleri; ısı denklemi; ta_ınım denklemi; difüzyon denklemi.

CE 501 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri (3-0) 3

Sayısal türev, sayısal integrasyon (Newton-Cotes integrasyon formülleri, kompozit integrasyon formülleri, Gauss integrasyon formülleri, tekil integraller, Filon yöntemi, Richardson extrapolasyonu ve integrallere uygulanması), Fourier yöntemleri (genel bilgiler, hızlı Fourier transformu), adi diferansiyel denklemlerin ba_langıç de_er problemi (Euler yöntemi, yüksek mertebeden Taylor yöntemleri, Runge-Kutta yöntemleri, ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözümü, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, çok adımlı yöntemler), adi diferansiyel denklemlerin sınır de_er problemi (atı_ yöntemi, sonlu farklar yöntemi), kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümü (parabolik denklemlerin çözümü, hiperbolik denklemlerin çözümü, eliptik denklemlerin çözümü, biharmonik denklemlerin çözümü)

CE 502 Sonlu Elemanlar Yöntemi (3-0) 3

Giri_, Genel kavramlar, Analizde izlenen yolun basit bir problemle açıklanması, Kafes sistem çözümü (elle). Varyasyon ve a_ırlıklı artıklar yöntemi. The Ritz ve Rayleigh-Ritz yöntemi. Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması. Yapı analizine genel yakla_ım. Minimum potansiyel enerji ve virtüe! deplasman yöntemi._ekil fonksiyonları matrisi.Sonlu eleman karakteristikleri. Parametre fonksiyonları. Yakınsaklık kriterleri.C tipi sürekli _ekil fonksiyonları. Bir, iki ve üç boyutlu elemanlar.Dönel simetrik elemanlar.îki boyutlu gerilme analizi.Düzlem gerilme ve düzlem _ekil de_i_tirme. Levha eleman rijitlik ve yükleme matrisleri.Ayrıntılı bir düzlem gerilme örne_inin yapılması. Dönel simetrik ve 3 boyutlu gerilme analizi.Kiri_ ve düzlem çerçeve elemanlar.Alt sistem kullanma. C° tipi sürekli elemanlara ait yüksek mertebeden _ekil fonksiyonları ve çıkarılı_ı.C1 tipi sürekli _ekil fonksiyonları ve çıkarılı_ı. E_risel izoparametrik elemanlar ve sayısal integrasyon.E_ilme etkisindeki _nce plaklar için plak sonlu elemanlar.Ayrıntılı bir sayısal uygulama.

CE 503 Mühendislikte Modelleme ve Simülasyon (3-0) 3

Zaman-mekan tanım alanında sonlu farklar metodu; parabolik denklem çözümü; sonlu elemanlar metodu; moment metodu gibi yöntemlerle ba_langıç sınır de_erli problemlerin iki ve üç boyutta modellenmesi ve çözümü; MATLAB ile uygulamalar.

CE 504 Rastgele Süreçler (3-0) 3

Olasılık kuramının temelleri; rasgele de_i_kenler ve rasgele i_lemler; mühendislik ve fiziksel bilimlerde kar_ıla_ılan rasgele i_lemlerin analizinde kullanılan teknikler; sıkça kar_ıla_ılan rasgele i_lem tipleri; rasgele diziler ve yakınsama; olasılıksal i_lemlere giri_; olasılıksal matematik; Poisson süreci; beyaz-gürültü süreci; Gauss süreci; rasgele yürüyü_; Brown hareketi; Wiener süreci; Markov zincirleri; Markov süreci; rasgele giri_li do_rusal sistemler; atı_-gürültü süreci.

CE 505 İleri Sayısal Hesaplama (3-0) 3

Polinom interpolasyonu; bölünmü_ farklar; Hermite interpolasyonu; _erit interpolasyonu; fonksiyonların yakla_ımı; Richardson ekstrapolasyonu; Gauss kareleme; Romber integralleme; kök bulma metodları; sabit nokta iterasyonu; sonlu eleman yöntemleri; sonlu farklar ve sınır eleman yöntemleri; MATLAB ile uygulamalar.

CE 506 Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi (3-0) 3

Giri_, ta_ıyıcı sistem ön boyutlandırması ve ta_ıyıcı sistemlerin statik hesabı hakkında genel bilgiler, yükler, dö_emeler, ta_ıyıcı sistem düzenleme ilkeleri, yüksek binalar, betonarme çatılar, sanayi yapıları.

CE 507 Mühendislik Sismolojisi (3-0) 3

Depremler, levha tektoni_i, elastik geri sekme teorisi, deprem büyüklükleri, Türkiye'nin tektoni_i ve depremselli_i, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'deki depremler, deprem dalgalarının özellikleri, iki ve üç boyutlu ortamlarda deprem dalgasının yayılı_ı, sismik _iddet cetvelleri, aletsel _iddetler, kuvvetli deprem ivme kaydının özellikleri, davranı_ spektrumları, tasarım spektrumları, üç parçalı spektrumların türetilmesi, Fourier genlik spektrumu ve davranı_ spektrumları ile ili_kisi, deprem risk analizi, deprem ivmesinin similasyonu, San Fernando ve Türkiye'deki Depremlerle ilgili slayt gösterisi.

CE 508 Elastik Stabilite Teorisi (3-0) 3


CE 509 Binaların Mevcut Durumu ve Hasar Değerlendirilmesi (3-0) 3


CE 510 İleri Yapı Dinamiği (3-0) 3

Yüzölçümünün büyük bir bölümü deprem bölgesi olan ülkemizde, yapılarda deprem, genel olarak zamana ba_lı yükler, nedeniyle olu_acak iç kuvvetler ile yer de_i_tirmelerin belirlenmesine yönelik hesap yöntemlerinin verilmesi. Dinamik yükler, ta_ıyıcı sistemlerin dinamik özellikleri, ayrık kütleli sistemler, tek serbestlik dereceli sistemin serbest titre_imi, sönümlü titre_im, harmonik yük, titre_im yalıtımı, periyodik yükleme, genel yükleme türü, genelle_tirilmi_ tek serbestlik dereceli sistem, Rayleigh yöntemi, çok serbestlik dereceli sistem, hareket denklemleri, serbest titre_im, ortogonallik ko_ulları, dinamik davranı_, mod _ekilleri, zorlanmı_ titre_im, mod birle_tirme yöntemi, mod _ekillerinin ve serbest titre_im frekanslarının bulunmasında sayısal yöntemler, Rayleigh yöntemi, yayılı parametreli sistemler, hareket denklemi, boyuna, kayma ve e_ilme titre_imleri, deprem etkisindeki tek serbestlik dereceli sistem, spekrum kavramı, deprem etkisindeki çok serbestlik dereceli sistem, modal birle_tirme yöntemi, sayısal yöntemler.

CE 511 Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi (3-0) 3

Yapı sistemlerinin lineerli_ini bozan etkenler, lineer olmayan teori, malzeme ve geometri de_i_imleri bakımından lineer olmayan çubuk sistemlerin modellenmesi, analizi ve tasarım yöntemleri, elastoplastik teori, plastik kesit kavramı ve uygulamaları, ikinci mertebe ve sonlu deplasman teorileri, stabilite ve burkulma, performansa dayalı tasarım, lineer olmayan statik analiz (Pushover analizi), bilgisayar yazılımları ve uygulamalar, lineer olmayan dinamik analize giri_

CE 512 Yapılarda Aktif ve Pasif Kontrol Yöntemleri (3-0) 3

Kontrol için gerekli matematik bilgiler: Lineer kontrol sistemlerinin temelleri, Optimalli_in gerekli ve yeterli ko_ulları. Aktif ve pasif kontrolun tanımı. Pasif ve aktif kontrol mekanizmalarının tanıtılması: Aktif tendon kontrolu, pasif ve aktif kütlesel sönümleyiciler, viskoz sönümleyiciler, taban izolasyon sistemleri. Çok katlı yapıların toplu kütleli sistem olarak modellenmesi ve genel formülasyonu. Kontrol algoritmaları: Klasik lineer optimal kontrol, kutup atama yöntemi, ani optimal kontrol, tahmine dayalı yakla_ık optimal kontrol. Çözüm teknikleri. Lineer olmayan sistemlerin optimal kontrolu. Deneysel çalı_malar. Yayılı kütleli sistemlerde kontrol . Aktif olarak kontrol edilen yapıların optimizasyonu ve çözüm tekni_i.

CE 513 İleri Deprem Analizi (3-0) 3

Yapıların zaman uzayı analizinde ileri konular. Çok mesnetten zorlanma. Orantısız sönüm. Serbestlik derecelerinin indirgenmesi. Modal katılım ve modal kısıtlama kavramları. Yüksek modlar için statik düzeltmeler. Mod-ivme Yöntemi. Planda simetrik olmayan yapılar. Dinamik mukabelenin frekans alanında analizi. Ayrık Fourier Dönü_ümü Yöntemi. Yapıların dinamik analizinde yapı-temel-zemin etkile_imi etkisi.Temellerin dinami_i. Deprem analizinde alt-yapı i_lemleri. Etkile_im etkileri. Basitle_tirilmi_ yöntemler. Sıvı-yapı etkile_imli yapıların analizi. Hidrodinamik çözümler. Alt-yapı sistemleriyle analiz. Etkile_im etkileri. Basitle_tilmi_ i_lemler.

CE 514 Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi (3-0) 3

Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler ve Karaktaristik De_erleri; Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; Bulanıkla_tırma; Bulanık Küme __lemleri, Veleme, Veyalama ve De_illeme, Bulanık _li_kiler; Bulanık Matematik, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; Durula_tırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler; Uygulamalar.

CE 515 Optimizasyon Yöntemleri (3-0) 3

Temel kavramlar. Tek ve çok boyutlu, kısıtlı ve kısıtsız problemler. Parametre optimizasyonu ve Mini-Maks kuramı. Fonksiyon optimizasyonu ve Varyasyonlar hesabı. Lineer programlama ve Simpleks yöntemi. Lineer olmayan programlama ve arama teknikleri. Di_er bazı optimizasyon ilkelerine giri_: Dinamik Programlama. Pontryagin in maksimum ilkesi. Genetik algoritmalar

CE 516 Betonarme Özel Mühendislik Yapıları (3-0) 3

Ayaklı su depoları, gömme su depoları, çe_itli su tasfiye havuzları, boruların statik betonarme hesabı, dairesel silindirik su depoları, Betonarme bacalar.

CE 517 Deprem/İnş. Müh. için Dijital Sinyallerin İşlenmesi ve Uygulamaları (3-0) 3


CE 518 Paralel Programlama (3-0) 3


CE 519 Yapı-Zemin Etkileşimi (3-0) 3


CE 520 Plak Teorisi (3-0) 3

Düzlemine dik do_rultuda yüklü düzlemsel ta_ıyıcı sistemlerin elastik davranı_ı ve çalı_ma biçimi konusunda bilgi vermek. _nce elastik plak teorisi (Kirchhoff teorisi), temel varsayımlar, iç kuvvet-yer de_i_tirme ba_ıntıları, plak denklemi, sınır ko_ulları, _ekil de_i_tirme enerjisi, dikdörtgen plaklar, Navier ve Levy çözümleri, dikdörtgen plakların çe_itli sınır ko_ulları altında çözümleri, plak _eritleri, dairesel plaklar, enerji yöntemleri, Ritz, Galerkin ve minimum kareler yöntemi, çe_itli biçimli plaklar, sürekli plaklar, elastik zemine oturan plaklar, anizotrop plaklar, sayısal hesap yöntemleri, sonlu farklar, sonlu elemanlar ve sınır elemanlar yöntemi, kayma _ekil de_i_tirmelerinin etkisi (kalın plak teorisi, Reissner teorisi), sonlu yerde_i_tirmeli plak teorisi (do_rusal olmayan plak teorisi, Karman teorisi), plak titre_imleri, plakların stabilitesi.

CE 521 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi (3-0) 3

Giri_; Hasar belirlenmesi, de_erlendirilmesi ve sınıflandırma. Muhtelif depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Deprem hasar türleri; duvar, dö_eme, kiri_, kolon, kiri_-kolon birle_im bölgesi, perde ve temel hasarı. Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Genel onarım prensipleri. Ta_ıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Yüzey hazırlı_ı ve tamir harçlarının kullanımı. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik _eritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Korozyon hasarı ve onarım. Genel güçlendirme prensipleri. Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Ta_ıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ili_kin detaylar. Yı_ma yapılarda hasar belirlenmesi ve de_erlendirmesi. Yı_ma yapılarda onarım ve güçlendirme. Uygulama örnekleri. Ta_ıyıcı sistem iyile_tirmesi. Mevcut binaların deprem güvenli_inin belirlenmesi

CE 522 Öngerilmeli Betonarme Yapılar (3-0) 3

Bu derste betonarme ve ön gerilmeli beton yapıların özelliklerinin birle_tirilmesi ile yapım teknolojisinde en son geli_mekte yapı türünün özellikleri verilmektedir. Malzeme, ön gerilmeli beton hakkında özet bilgi, ön gerilmeli beton sınıfları, çatlamı_ durumda beton ve çelik gerilmelerinin hesabı, kesit kontrolü, çatlamı_ durumda boyutlandırma, rötre ve sünme etkileri, kompozit kiri_ler, kompozit kesitlerin hesap esasları, yükleme safhaları, gerilme kayıpları.

CE 523 Yapıların Yangın Dayanımı (3-0) 3

Betonarme ve çelik yapıların proje a_amasında yangın güvenli_inin ve bu yapıların imal edildi_i malzemelerin yangında özelliklerinin belirlenmesi, yangına kar_ı kesitlerin güvenli olarak boyutlandırılması. Tarihçe, tanımlar, özellikler, yapı malzemelerinin ve yapı metallerinin yangında davranı_ı, betonarme yapılarda yangına dayanıklı boyutlandırma, serbest genle_mesi engellenmi_ basit mesnetli betonarme dö_emeler ve kiri_ler, sürekli betonarme dö_emeler ve kiri_ler, betonarme kolonlar, çelik ta_ıyıcı elemanların yangın dayanımı, çekme çubukları, basınç çubukları, kiri_ler, kompozit ta_ıyıcı elemanların yangın dayanımı, birle_imler, birle_imlerin yangından korunması, bulonlu birle_imler, kaynaklı birle_imler, yönetmelikler, yangın güvenli_ine istatiksel yakla_ım.

CE 524 Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri (3-0) 3

Yapı sistemlerinin hesabında matris yöntemlerinin kullanılması konularında bilgi verilmesi, yapı sistemlerinin hesabında yaygın _ekilde bilgisayarların kullanılması, programlamaya uygun otomatik hesaba imkan veren matris yöntemlerinin önemini arttırmı_tır. Böylece büyük ve de_i_ik sistemlerin hesabı mümkün olmakta, basitle_tirici kabuller azaltılarak gerçe_e daha yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris deplasman yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu yapı sistemlerine uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, matris kuvvet yöntemi, malzeme ve geometri de_i_imi bakımından lineer olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması.

CE 525 Betonarmede Taşıma Gücü Hesap Yöntemleri (3-0) 3

TS500, ACI318, DIN1045 ve EC2 de ta_ıma gücü yöntemi, beton, donatı ve yük kabulleri, güvenlik. _ekil de_i_tirme durumları, e_ilme momenti, normal kuvvet, kesme kuvveti ve burulma momenti etkilerinin kar_ılanması, e_ilme momenti-e_rilik ba_ıntısı, süneklik, plastik mafsal kavramı, e_ilme momentinin yeniden da_ılımı, kapasite kavramına göre boyutlandırma, çatlak olu_ması, çatlak ve sehim kontrolü, e_de_er çerçeve yöntemi, plaklarda kırılma çizgileri, kırılma çizgilerine göre boyutlandırma, betonarme elemanlarda donatı yerle_tirme örnekleri, elemanlarda boyut etkisi.

CE 526 Kabuk Teorisi (3-0) 3

Kabuk geometrisi, ince elastik kabuk teorisi, temel varsayımlar, iç kuvvet-yer de_i_tirme ba_ıntıları, genel biçimli kabuk elemanına ait denge denklemleri, sınır ko_ulları, _ekil de_i_tirme enerjisi, kabukların e_ilmesiz (mambran) teorisi, e_ilmesiz kabuklarda yer ve _ekil de_i_tirmeler, e_ilmeli kabuk teorisi, küresel ve silindirik kabuklar, çe_itli biçimli kabuklar, basık kabuk teorisi, yakla_ık hesap yöntemleri, enerji yöntemleri, Ritz ve Galerkin yöntemleri, sayısal hesap yöntemleri, sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemi, kabuk titre_imleri

CE 527 Prefabrike Yapıların Tasarımı (3-0) 3

Giri_. Prefabrike in_aatın anlam ve amacı. Tanımlar. Malzeme ve yükler. Tasarım esasları. Prefabrike elemanlar. Birle_im bölgeleri. Birle_imler. Ta_ıyıcı sistemler; çerçeve sistemler, ta_ıyıcı sistemi duvarlarla rijitle_tirilmi_ dö_eme-kolon sistemleri, ta_ıyıcı sistemi büyük panolarla yapılan sistemler, kompozit sistemler. Bu ta_ıyıcı sistemlerde bina planının esasları, ta_ıyıcı eleman tipleri, birle_im türleri, birle_im yerinde kuvvet aktarma _ekli ve bunu sa_layan detaylar. Diyafram etkisi. Prefabrike sistem ve elemanların statik ve dinamik hesabı, boyutlandırma, stabilite. Ek ve birle_im hesabı. Konstrüksiyon esasları. Depreme dayanıklı prefabrike binaların hesap ve konstrüktif esasları hakkında son geli_meler. Prefabrike in_aatta imalat, kontrol ve deneyler, montaj ve toleranslar.

CE 528 Yapısal Deprem Mühendisliği (3-0) 3

Depremin olu_umu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranı_ında mod birle_tirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranı_ının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitle_tirmi_ yakla_ımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranı_ı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme kar_ı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranı_ı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, ta_ıyıcı sistemin sünekli_i, e_de_er hesap yükü yöntemi, mod birle_tirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerde_i_tirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.

CE 529 Betonarmede Davranış Modelleri (3-0) 3

Giri_, basınç ve çekme çubuklarından olu_an kafes sistem benze_imi, genel boyutlama ilkeleri ve modelleme, B ve D bölgelerinin modellenmesi, basınç ve çekme çubukları le dü_üm noktalarının boyutlanması, tekil ve yayılı dü_üm noktaları, beton basınç çubukları, donatı çekme çubukları, kullanma durumu, çatlama ve _ekil de_i_tirmeler, örnekler, B ve D bölgeleri

CE 530 Yerüstü Hidrolojisi (3-0) 3

Yerüstü su hidrolojisi; su ve enerji bütçelerinin yer yüzeyinde da_ılımı, kar ve kar erimesi süreçleri; atmosferik süreçler; toprakta su emilimi ve yüzey su buharla_ması süreçleri; ta_kın ve kuraklık problemleri; ileri hidrolojik modellemeler; bilgisayar uygulamaları.

CE 531 Taşkın Hidrolojisi (3-0) 3

Akarsu kaynaklı ta_kınlar; kıyısal ta_kınlar; katastrofik ta_kınlar; ani zamanlı ta_kınlar; ta_kın tahmin yöntemleri; ta_kın hesaplama yöntemleri; ta_kın süreçleri; ta_kın erken uyarı sistemleri; ta_kın önleme yapıları; ta_kın haritalandırma; bilgisayar uygulamaları.

CE 532 İstatiksel Hidrolojik Modelleme (3-0) 3

Hidrolojik modellere giri_; momentler; ortalama ve varyant analiz testleri; parametrik olmayan yöntemler; analitik ve sayısal optimizasyon yöntemleri; çoklu ve çok de_i_kenli hidrolojik modeller; bilgisayar uygulamaları.

CE 540 Zemin Dinamiği (3-0) 3

Titre_imlerin prensibi. Tek serbestlik dereceli titre_imler. _ki serbestlik dereceli titre_imler. Zeminde dalga yayılması. Üç boyutlu basınç dalgaları. Depremlerin olu_umu ve spektral ivme. Dinamik zemin parametreleri. Kohezyonlu zeminlerin dinamik davranı_ı. Kohezyonsuz zeminlerin dinamik davranı_ı. Sıvıla_ma: Laboratuvar ve arazi deneyleri. Sıvıla_ma analizi. Zemin büyütmesi.

CE 541 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri (3-0) 3

Giri_; Zemin Yapısı ve Dokusu; Zemin Sınıflandırması ve _ndeks Özellikler; Numune Alma ve Örselenme; Kompaksiyon ve Kompaksiyonu Kontrol Eden Faktörler; Zemin _çerisinde Su Akımı, Permeabilite; Konsolidasyon; Konsolidasyon Teorisi; Konsolidasyon ve Oturmalar; Zeminlerin Gerilme-_ekil De_i_tirme Özellikleri; Zeminlerin Gerilme-_ekil De_i_tirme Davranı_ları; Zeminlerin Kayma Mukavemeti Özellikleri; Zeminlerin Kayma Mukavemeti; Arazi Ko_ullarının De_erlendirilmesi.

CE 542 İleri Temel Mühendisliği (3-0) 3

Temeller. Arazi _ncelemeleri, Numune alınması, Arazi ölçümleri. Yüzeysel Temeller. Yanal Toprak Basınçları ve _stinat Yapıları. Palplan_lar. Destekli Kazılar. Kazıklı Temeller. Problemli Zeminlerde Temel _n_aatı. Donatılı Zemin Yapıları. Zemin _yile_tirmesi. Titre_im Kontrolü _çin Temel Tasarımı.

CE 543 Zeminlerin İyileştirilmesi (3-0) 3

Giri_, Temel Zemini _yile_tirmesinin _n_aat Mühendisli_inde Önemi, Ders konularının tanımı, Temel zemini ve temel zemininin yeterlili_i. Zemin iyile_tirme yöntemleri. Temel zemininin sıkı_tırılarak iyile_tirilmesi. Zemin yüzünden sıkı_tırma. Sıkı_tırmaya uygun i_ makineleri. Ön yükleme ile zeminin konsolidasyonunu önceden sa_lama, Kum kazıkları ile iyile_tirme, Zemin dondurma yöntemleri. Derin sıkı_tırıcılarla iyile_tirme, Dinamik konsolidasyon. Kireç ve çimento stabilizasyonu, Kum, ta_ ve çimento kolonları. Zemin de_i_ toku_u ile iyile_tirme. Zemin ve Kayalarda Enjeksiyon, Enjeksiyonla iyile_tirmenin kullanıldı_ı yerler. Enjeksiyon için yapılan ön çalı_malar, Enjeksiyon malzemeleri ve Yöntemleri. Zemin Çivileri, Donatılı Zemin, Kullanıldı_ı Yerler ve Tasarımı. Zemin iyile_tirilmesi uygulanan sahaların incelenmesi.

CE 544 Deneysel Zemin Mekaniği (3-0) 3

Giri_: Temel Tanımlar, Zemin Numuneleri, Laboratuvar Raporu. Su muhtevası, Likit Limit, Plastik Limit ve Rötre Limiti. Dane Çapı Da_ılımı Analizi (Elek Analizi ve Hidrometre). Zeminlerin Dane Birim Hacim A_ırlık ve Relatif Sıkılık Tayini. Kompaksiyon Deneyi. Kaliforniya Ta_ıma Oranı (CBR) Deneyi. Sabit ve Dü_en Seviyeli Permeabilite Deneyleri. Konsolidasyon Deneyi. Serbest Basınç Deneyi. Üçeksenli Basınç Deneyleri (Drenajlı ve drenajsız). Kesme Kutusu Deneyi

CE 550 Tahribatsız Deneyler ve Değerlendirme (3-0) 3

Bu derste betonun fiziksel ve mekanik özeliklerinin yapıda herhangi bir hasar olu_turmadan ölçülmesi ve sonuçların yorumlanmasının ele alınması amaçlanmı_tır. Deprem mühendislerinin bir deprem öncesi mevcut yapıların güçlendirme gere_inin belirlenmesi, bir deprem sonrası ise yapıların onarım ve güçlendirilmelerinin sa_lanması açısından yıkıntısız deney yöntemlerinin bilinmesi gerekmektedir. Giri_, tanımlar, özelikler ve yıkıntısız yöntemlerin kar_ıla_tırılması. Ses dalgalarının temel özelikleri. Ses yayınımının ilkeleri. Ses dalgalarının gücünü kaybetmesi. Yansıma katsayıları. Snell kuralı ve kritik açılar. Ultrasonik karakterizasyon, ultrasonik hız ve da_ılma. Yüzey dalgaları. Ultrasonik deneylerin ilkeleri. Pulse metodları. Pulse-geçi_leri. Akustik impedans. Ultrasonik deney aletleri. Ultrasonik dalgaların olu_umu. Hız ölçümü. Kalınlık ve uzaklık ölçümü. Kusurlar ve ultrasonik tekniklerin di_er uygulamaları. Data analizi. Betonun ultrasonik deneylerle ölçümü

CE 551 Betonun Malzeme Bilimi (3-0) 3

Çimento hamuru fazının bo_luk yapısı (çimentonun fiziksel yönü, jel olu_umu, civalı porozimetre deneyi, kritik bo_luk çapı), Sertle_mi_ çimento hamuru ve beton için nano-mikro, mezo ve makro düzey yakla_ımları Sertle_mi_ çimento hamuru-agrega ara yüzeyi, Sertle_mi_ beton özelikleri arasındaki korelasyonları belirleyen iç yapı etkenleri, Taze beton özelikleri, Sertle_en beton özelikleri, Sertle_mi_ beton özelikleri, Betonun kısa süreli _ekil de_i_tirmesi, Betonun zamana ba_lı davranı_ı (sünme ve rötre), Kırılma mekani_inin betona uygulanması, Betonun yorulması, Betonun dayanıklılı_ı.

CE 552 Kompozit Malzemeler (3-0) 3

Genel: Tanımlar, tarihsel geli_im, kompozit malzeme sınıfları, kompozit malzeme geometrisi, temel bile_im-özellik ili_kileri. Lif ile Güçlendirilmi_ Kompozitler: Gevrek lif-sünek matriks kompozitleri. Matriks ve lif malzemelerinin özelikleri, Weibull analizi. Sürekli lifler ile güçlendirilmi_ kompozitlerde rijidlik ve dayanım ili_kileri, süreksiz lifli kompozitler. Lif yönlenmesinin mekanik özelliklere etkisi. Basınç gerilmeleri altında lifli kompozitler. Karı_ım optimizasyonu. Sünek lif-gevrek matriksli kompozitler. Lif ile güçlendirilmi_ çimento ve betonlar. Tabakalı Kompozitler: Gerilme-_ekil de_i_tirme ili_kileri (Genelle_tirilmi_ Hooke Yasası), ortotropik kompozitler, rijidlik ve dayanımın deneysel belirlenmesi. _ki eksenli dayanım teorileri. Klasik tabakalı kompozitler teorisi, tabakalı kompozitlerde dayanım analizi ve ölçütler, etkin tabaka özellikleri, ısıl ve nem etkileri.

CE 553 Yapı Malzemelerinin İç Yapısı ve Özelikleri (3-0) 3

Malzemelerin iç yapısı (metaller, beton, plastikler ve seramikler). Malzemelerin iç yapısı ile özellikleri arasındaki ili_kiler. Elastik ve plastik davranı_. Tek eksenli yükleme halinde kırılma. Çok eksenli yükleme altında deformasyon ve kırılma, çok eksenli yükleme altında beton için bazı mekanik modeller. Rötre, sünme ve gerilme gev_emesi, betonda sünme ve rötre teorileri. Yorulma. Teknolojik özelikler (sertlik, a_ınma dayanımı, plastik _ekil verme, aderans). Yeni çimento esaslı malzemeler: Ultra yüksek dayanımlı betonlar, Büyük bo_luklarından arınmı_ çimento, Reaktif pudra betonu, Sifcon, Lifli beton, Yüksek dayanımlı hafif betonlar.

CE 554 Yapıların Lifli Polimer Kompozitler ile Güçlendirilmesi (3-0) 3

Giri_, Tanımlar, Yönetmelikler, Yapı mühendisli_i uygulamaları, Lifli Polimer (LP) malzemelerin özellikleri. Yapısal yetersizlikler. Konvansiyonel güçlendirme yöntemleri ile kar_ıla_tırma. E_ilme etkisi altında kiri_lerin davranı_ı, hasar türleri, güçlendirilmesi. Kiri_lerin kesme etkileri altında davranı_ı, hasar türleri, güçlendirilmesi. Dö_emelerin güçlendirilmesi. LP ile sargılanmı_ beton davranı_ı. Kolonlarda hasar türleri, güçlendirme. Deprem etkileri altında güçlendirme. Yı_ma ve tarihi yapıların LP malzemeler ile güçlendirilmesi. LP malzeme ve beton arası yapı_ma.

CE 555 Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri (3-0) 3

Genel Tanımlar: Amaç Fonksiyonu, Kısıtlamalar, Konveks Fonksiyonun Özellikleri, Lagrange Çarpanları, Kuhn-Tucker Ko_ulları, Esas Problemin Duali. Yapı Tasarımında Kullanılan Optimizasyon Teknikleri: Simpleks yöntemi, Tamsayılı Programlama Yöntemi, Kesen Düzlem ve Ardı_ık Do_rusal Programlama Yöntemi, Optimumluk Kriteri Yöntemi, Yapay Zeka Teknikleri ve Genetik Algoritma Yöntemi. Yapı Tasarımında Optimizasyon: Mevcut Tasarım Yöntemlerine Genel Bir Bakı_. Yapı Optimizasyonunda genel tanımlar ve sınıflandırma. Yapı Optimizasyonunda _lk Çalı_malar: Aynı Anda Göçme Modu, Tam Gerilmeli Tasarım. _zostatik ve Hiperstatik Sistemlerde Yapı Optimizasyonu, Plastik Tasarımda Yapı Optimizasyonu. Matris Deplasman Yöntemi ile Optimizasyon: Kafes Sistemlerde, Çerçeve Sistemlerde Yapı Optimizasyonunun Formülasyonu. Genetik Algoritma Yöntemi ile Yapı Optimizasyonu, _ekil Optimizasyonu, Deprem Yükü Etkisindeki Yapıların Optimizasyonu

CE 560 Deprem Afet Planlama ve Yönetimi (3-0) 3

Afet Yönetimi ve Afet Planlaması esasları, tehlike analizi, risk analizi, yapısal olmayan afet tedbirleri, yapısal tedbirler, _n_aat Mühendisli_inde uygulamalar.

CE 561 Geleneksel Yapılar (3-0) 3

Geleneksel in_a malzemeleri ve bu malzemelerin özellikleri, do_a ile uyumları ve insan sa_lı_ı üzerindeki etkileri ile birlikte geleneksel in_a metotları yapı olu_turma sistemleri ve kâgir, ah_ap, hımı_ vb. sistemleri olu_turulma a_amalarının temelden çatıya ve hatta sokak dokusuna kadar olan etkileri ve in_a süreçleri.

CE 562 Mekânsal Algılama (3-0) 3

Mimarların bile günümüzde bazı binaları okumakta zorlandı_ı ve tam anlamıyla kütleyi analiz edemedikleri durumlar söz konusudur. Binaların iç mekanları nasıl tanzim edilece_i, uyarı levhalarının nasıl yerle_tirilece_i, bina iç mekan tanzimindeki aksaklıkların nasıl giderilece_i gibi sorulara cevap ve çözüm önerilerinin nasıl geli_tirilebilece_i derste uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

CE 563 Binaların Bakımı ve Korunumu (3-0) 3

Binalar korunmaları ve bakım yapılması gereken bir anlamda bizlerle beraber ya_ayan nesnelerdir. Bina bakımları önemli ve bazen de hayati risklerin ortadan kaldırılması noktasında bizler için zorunludur. Basit konut tipi binalardan kompleks yapılı binalara bakımlarının nasıl yapılaca_ı belirli kurallara dayanmaktadır. Derste bu kurallar ayrıntılarıyla incelenmeye çalı_ılacaktır.

CE 570 Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş (3-0) 3

Ula_tırma ve sosyo-ekonomik geli_me. Ula_tırmanın geli_imi. Ula_tırma türleri: Kara ula_tırması- Hava ula_tırması- Su ula_tırması- Boru hatları. Ula_tırma türlerine ait altyapılar. Terminaller.Ula_tırma türlerinin i_letme karakteristikleri. Performans kriterleri. Kapasite. Trafik esnekli_i. Enerji tüketimi. Güvenlik Kent ula_tırma türleri. Ula_tırmada beklenen geli_meler. Ula_tırma planlamasının amacı. Genel hatları ile ula_tırma planlaması. Ula_tırma ve arazi kullanımı. Ula_tırmanın çevresel etkileri. Ula_tırmada yönetim...

CE 571 Karayolu ve Havaalanı Üstyapı Tasarımı (3-0) 3

Üstyapı Seçim Metodolojisi - Hareketli Yükler Altında Üstyapıların Davranı_ı - Esnek ve Rijit Üstyapılar _çin Gerilme Teorileri - Esnek Üstyapıların Analitik ve Analitik-Ampirik Yöntemle Tasarımı - Esnek Üstyapıların Takviyesi - Rijit Üstyapıların Analitik ve Analitik-Ampirik Yöntemle Tasarımı - Rijit Üstyapıların Takviyesi - Havaalanı Üstyapılarının Analitik ve Analitik-Ampirik Yöntemle Tasarımı - Havaalanı Üstyapılarının Takviyesi...

CE 572 Yüksek Hızlı Demiryolları (3-0) 3

Giri_, dünyada yüksek hızlı demiryollarının geli_imi ve gelece_e yönelik planlamalar, Yüksek hızlı demiryollarında geometrik standartlar (max. e_imler, min. dönemeç yarıçapları, dever, birle_tirme e_rileri, hat sayısı, gabariler vb), Elektrifikasyon, yol-araç ileti_imi, sinyalizasyon ve frenleme konuları, Kapasitenin belirlenmesine yönelik hesap esasları ve sayısal örneklerle inceleme, Üstyapı özellikleri, Farklı tekniklerin kar_ıla_tırılması(konvensiyonel, manyetik ve yalpalı sistemler), Ta_ıtların dizaynı ve teknik özellikleri, _n_a ve i_letme giderleri açılarından di_er sistemlerle kar_ıla_tırma, çevresel etkiler açısından de_erlendirme, Yüksek hızlı demiryollarına ili_kin gelece_e yönelik planlarda ülkemizin yeri ve durumu.

CE 573 Trafik Tekniği ve Etüdleri (3-0) 3

Giri_; Trafik Akımı De_i_kenlerinin Gözlenmesi, Hacim, Yo_unluk, Hız; Trafik Etüdleri, Sayım ve Gözlem Yöntemleri, Sabit _stasyonda Hacim, Hız, Yo_unluk Aralık Ölçülmesi, Gecikme Etüdü, Park Etüdü, Hareketli Gözlemci ile Hacim, Hız, Yo_unluk Ölçülmesi, Anket ve Kestirim Yöntemleri; Trafik Akımının Ana Ba_ıntıları, Hız-Yo_unluk Ba_ıntıları, Hız-Hacim Ba_ıntıları, Hacim-Yo_unluk Ba_ıntıları; Kapasite, Kapasite Kavramı, Pratik Kapasite, Yol Geometrik Standartları Kapasite _li_kisi, Trafi_e Göre Karayollarının Boyutlandırılması.

CE 598 Seminer (0-0) 0
Güncel mesleki konuların incelenmesi, ara_tırılması, sunumu ve tartı_ılması. Seminerler; ö_retim elemanları, ça_rılı konu_macılar ve derse kayıtlı ö_renciler tarafından verilir. Ö_renci sunumları, tez çalı_maları kapsamında da olabilir.


CE 599 Tez (0-0) 0

Tez çalı_masını sürdüren ö_rencilerin konularındaki yeni geli_melerin ve yayınların incelenmesi ve tartı_ılması, danı_manın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans ö_rencilerinin çalı_ma konularının ve bu konulardaki yeni geli_melerin de_erlendirilmesi.